มหาวิทยาลัยเกษตรแห่งรัฐอัสสัม สาธารณะรัฐอนิเดีย ศึกษาดูงานการแปรรูปแมลงเพื่อการบริโภคที่จังหวัดขอนแก่น

0
937

ระหว่างวันที่ 11 – 12 กค 60 Dr K M Buparbaruah รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรแห่งรัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย เข้าพบ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทางมหาวิทยาลัยฯ สนใจเรื่องกีฎวิทยา หรือกระบวนการแปรรูปแมลงเพื่อการบริโภค ซึ่งโปรตีนจากแมลงเป็นโปรตีนที่ดีที่สุด และในอนาคตทางอินเดียยินดีที่จะแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่าง อินเดียกับขอนแก่นอีกด้วย

หลังจากนั้น ทางคณะฯ ได้เข้าพบ รองศาสตร์ตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง สาขาวิชา กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องแมลงกินได้ เนื่องจากในประเทศอินเดียมีประชากรที่ขาดสารอาหารประเภทโปรตีนจำนวนมาก จึงทำให้คณะอาจารย์จากอินเดียให้ความสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับแมลงกินได้ที่ให้โปรตีนสูง ซึ่งภายในประเทศอินเดียยังไม่มีการค้นพบแมลงกินได้ที่ให้โปรตีนเท่ากับจิ้งหรีดของประเทศไทย และนอกจากนี้ ดร.ยุพา ยังอธิบายถึงการทำฟาร์มจิ้งหรีดและเลี้ยงแมลงกินได้

จิ้งหรีด เป็นแมลงพื้นบ้านของคนไทยนิยมนำมาทอดกิน โดยทางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดตั้งโครงการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน และได้นำจิ้งหรีดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แมลงอบแห้ง ส่งขายในห้างสรรพสินค้าและนำจิ้งหรีดมาสกัดเป็นผงโปรตีน เพื่อเพิ่มยอดขายในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ที่ต้องการโปรตีนจากแมลงแต่ไม่สามารถผลิตหรือเพาะเลี้ยงเองได้ อีกทั้งผงโปรตีนที่สกัดจากจิ้งหรีดยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น