มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 62 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 27 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 13 และพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2560

0
647

                         เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการเสวนาเรื่อง “บทบาทบัณฑิตกับการพัฒนาสังคมไทย” ในงานโครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 62 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 27 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 13 และพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการ, นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, และ ดร.สายันต์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (สพม.เขต 25) โดยมี ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผอ.วิทยาเขตขอนแก่น (ผู้ดำเนินการเสวนา)

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น