วันจันทร์, สิงหาคม 20, 2018

เกษตร

video

นายกฯ เยี่ยมไร่ภูตะวัน เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก จ.อำนาจเจริญ

✌ ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์ไร่ภูตะวัน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ในยุคลดการใช้สารเคมีเกษตร มีดีขนาดที่นายกรัฐมนตรีต้องไปเยี่ยมชม www.youtube.com/watch?v=-XQ8cYiZ1ls&feature=youtu.be ทีมงาน Admin กลาง
video

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และวันเกษตรกรประจำปี 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ผลเสี่ยงทาย ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2561 พระยาแรกนา หยิบเสี่ยงผ้านุ่ง 6 คืบ พยากรณ์น้ำน้อย ขณะที่ พระโคกิน น้ำ หญ้าและเหล้า วันที่ 14 พ.ค. 61 ผลเสี่ยงทายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 พระยาแรกนา (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) หยิบเสี่ยงทายผ้า ได้ผ้านุ่ง 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ ขณะที่ พระโคแรกนาขวัญปีนี้ พระโคพอ และ พระโคเพียง เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง (ข้าวเปลือก,...
video

สัมภาษณ์ นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประเด็น การขอรับงบประมาณโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ฤดูนาแล้ง ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ครม.อนุมัติโครงการตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 แต่วันนี้ที่เค้า ครม.เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการที่จะมาสนับสนุนแก่พี่น้องเกษตรกรที่ร่วมโครงการ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว แล้วก็ปลูกข้าวโพดแล้ว ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ เก้าหมื่นครัวเรือน พื้นที่ที่เข้าร่วมสมัครโครงการจริงๆประมาณ หกแสนหนึ่งหมื่นกว่าไร่ นี้คือพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ใน 31 จังหวัด ข้าวโพด จะนำไปปลูกในพื้นที่ที่ถูกต้อง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการสนับสนุนให้ชาวนาได้มีการปลูกพืชอื่นหมุนเวียนบ้าง เพราะการปลูกพืชชนิดเดียวในที่ซ้ำๆ จะมีปัญหาในส่วนของโรคการสะสมแมลง รวมทั้งการก่อความเสี่ยงในเรื่องนา และอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการลดปริมาณข้าวให้สอดคล้องกับที่ตลาดต้องการนี้คือที่มาของการปลูกข้าวโพดหลังนา เพราะว่าอย่างน้อยผลตอบแทนของข้าวโพดที่ดำเนินโครงการมาจากปีที่แล้วผลตอบแทนดีกว่าข้าวแน่นอน การที่เราจะดูว่าข้าวโพดเหมาะที่จะปลูกในนาในช่วงแล้ง ก็ต้องดูตั้งแต่ 1. ดูในดินว่ามีการเหมาะสมที่จะปลูกข้าวโพดหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลของกระทรวงเกษตรที่มีอยู่ 2. ต้องดูในส่วนของน้ำว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ น้ำเพียงพอมั้ยในการปลูกข้าวโพด นั้นเป็นที่มาของการกำหนดพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดใน 31 จังหวัดที่มีความเหมาะสม พื้นที่เป้าหมาย เจ็ดแสนไร่ ในแต่ละจังหวัดปริมาณในแต่ละจังหวัดอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของดินและน้ำที่เพียงพอ เนื่องจากชาวนามีความพร้อมที่จะทำข้าวอยู่แล้ว...

พาณิชย์ขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Smart Changes for SME 4.0

    วันนี้ (วันที่ 26 มีนาคม 2561) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Smart Changes for SME 4.0 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่จากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและจังหวัด กาฬสินธุ์ พร้อมชูเป้าหมายหลักเพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจสู่ระดับโลก โดยกลุ่มจังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด4 ปี (ปี2557-ปี2560)ภายใต้วิสัยทัศน์ เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล ...

ผู้ว่าฯขอนแก่นเปิดโรงคัดแยกผักปลอดสารพิษอำเภอหนองเรือ

    วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 16.00น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น. เป็นประธานตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษของหมู่บ้าน กม.52 หมู่12 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปิดโรงคัดแยกผักปลอดสารพิษ เป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของชาวตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ โดยใช้พื้นที่ในการสร้างและแบ่งให้ผู้ร่วมเป็นสมาชิกปลูกผักทั้งหมด 1,400 ไร่  เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ในการทำอาชีพเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์ สำหรับโรงคัดแยกผักปลอดสารพิษ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่คัดแยกผักรวมทั้งจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษและให้คนในชุมชนที่ร่วมโครงการได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน สำหรับกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของบ้าน กม. 52 มีสมาชิกจำนวน 24 ครัวเรือน โดยทุกครัวเรือนมีรายได้เสริม ตามโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและยังเป็นการสนองนโยบายไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาลอีกด้วย ...

มะม่วงน้ำดอกไม้อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ยอดจองข้ามปีจากต่างประเทศหลังเกษตรกรเริ่มผลิตเพื่อการส่งออก

    วันนี้ (15 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโรงคัดเกรดมะม่วงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก ณ บ้านหนองเต่า ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนการก่อสร้างจากงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด นายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก กล่าวว่าการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วง บ้านแฮด และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไรมากขึ้น ซึ่งผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของอำเภอบ้านแฮดออกสู่ตลาดมากขึ้นสามารถส่งออกมะม่วงไปยังต่างประเทศโดยผ่านบริษัทผู้ส่งออกใน 7 บริษัทไปยังประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น และยุโรป จีน เวียดนาม รวมมูลค่าการส่งออก 20-30 ล้านบาทต่อปี และมีการจองล่วงหน้าข้ามปีด้วยนอกจากนั้นผลผลิตที่จำหน่ายภายในประเทศยังมีมูลค่ากว่า 40 ล้านบาทต่อปี หลังจากที่ได้โรงคัดเกรดมะม่วงแห่งใหม่ของวิสาหกิจชุมชนบ้านแฮดได้ก่อสร้างเสร็จทำให้การคัดแยกมะม่วงมีพื้นที่มากขึ้นสามารถแยกเกรดมะม่วงได้มากขึ้นและทำให้สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการส่งออกให้เพิ่มมากขึ้นด้วย ...

จังหวัดขอนแก่นเปิดงานเกษตรภาคอีสานนำเทคโนโลยี 4.0 เข้ามาร่วมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่

วันนี้(26 มกราคม 2561) นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดมาแล้ว 28 ปี สำหรับพิธีเปิดงานได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยเข้ามามีส่วนร่วมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลโดยใช้โดรนที่ผลิตจากนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นเพื่อนำมาฉีดยาฆ่าแมลงหรือฉีดฮอร์โมนให้กับพืชโดยไม่ใช้แรงงานคนและปลอดภัยจากสารเคมีเป็นผลงานวิจัยนวัตกรรมของเยาวชนขอนแก่นสร้างความตื่นตาให้ผู้มาชมงาน การจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมไปถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กระตุ้นให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา สนใจอาชีพเกษตรสู่การเป็นครัวของโลก สนองต่อนโยบายของรัฐบาลการเกษตรยุค 4.0 เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนเป็นงานที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากทุกภาคส่วน สู่ภาคการเกษตรได้อย่างครบวงจร อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สมดังนโยบายของรัฐบาล สำหรับงานเกษตรภาคอีสานจัดขึ้นในระหว่างวันที่...
video

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดศูนย์วิจัยทดลองพืชผักหน้าร้อนหลังบริษัทยักษ์ใหญ่ของยุโรปเลือกขอนแก่นเป็นศูนย์ทดลองในภูมิภาค

วันที่ 9 มกราคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดสถานีทดลองวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่บริษัทเอช เอ็ม โคลส บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเมล็ดพันธุ์พืชจากประเทศฝรั่งเศสได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่ลงทุนแห่งใหม่ในการค้นคว้าวิจัยหาพันธุกรรมพืชผักที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับตลาดภูมิภาคเอเซีย และได้มาตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นหลังจากที่สถานีวิจัยที่จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่จำกัดจึงได้เลือกพื้นที่ที่อำเภอหนองเรือกว่า 100 ไร่จัดตั้งสถานีวิจัยแห่งใหม่ขึ้นอีกที่เพื่อทำการวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์พืชหน้าร้อนรวมทั้งการจ้างงานในพื้นที่อีกกว่า 100 อัตรา สถานีทดลองวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ที่จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมทั้งพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณ์และโรงเรือนรวมทั้งทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งสถานีทดลองวิจัยแห่งนี้ช่วงแรกจะทำการวิจัยพืช 5 ชนิดได้แก่ พริก มะเขือเทศ แตงกวา แตงโมและเมล่อน เพื่อการตลาดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดในประเทศอินเดีย โดยจะมีนักวิจัยจากทั่วโลกที่มีประสบการณ์มาร่วมพัฒนาผลงานที่สถานีวิจัยแห่งนี้และยังเชื่อมประสานการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศทั้ง อเมริกา ยุโรปและเอเชีย สำหรับสถานีวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานีวิจัยที่สำคัญต่อภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยด้วย รวมทั้งจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่เชื่อมจากอินเดียถึงเวียดนามรวมทั้งจากจีนถึงสิงคโปร์ถือเป็นจุดยุทศาสตร์ที่สำคัญที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลือกมาลงทุน ...

จังหวัดขอนแก่นเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่ 3 ช่วยยกระดับราคาและคุณภาพข้าวของเกษตรกร

วันที่ 20 ธ.ค.2560 ที่ตลาดกลางสินค้าการเกษตร ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น นายสันติ บุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 โดยการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 2 ครั้งที่ผ่านมาครั้งแรกมีเกษตรกรนำข้าวมาจำหน่าย 140 รายข้าว 129 ตัน มูลค่าการซื้อขาย 1.174 ล้านบาท ครั้งที่ 2 มีเกษตรกรนำข้าวมาจำหน่าย 338 รายข้าว 272 ตัน มูลค่าการซื้อขาย 2.7 ล้านบาท การเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อให้เกิดการเเข่งขันในการเข้ารับซื้อข้าวเปลือก ระหว่างเกษตรกรกับโรงสีข้าวโดยมีการตรวจสอบดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในด้านการตลาดการจำหน่ายข้าวเปลือกได้ราคาสูง รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้าใจในระบบการซื้อขายในตลาดและคุณภาพข้าวเปลือก ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวเปลือกให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นโดยที่ตลาดกลางสินค้าการเกษตรขอนแก่นมีโรงสีมารับซื้อจำนวน 3 แห่ง พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก...

จังหวัดขอนแก่นเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือกช่วยยกระดับราคาและคุณภาพข้าวของเกษตรกร

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด สาขาบ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดขอนแก่น การเปิดตลาดครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเเข่งขันในการเข้ารับซื้อข้าวเปลือก ระหว่างเกษตรกรกับโรงสีข้าวโดยมีการตรวจสอบดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในด้านการตลาดและการจำหน่ายข้าวเปลือกได้ราคาสูง รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้าใจในระบบการซื้อขายในตลาดและคุณภาพข้าวเปลือก ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวเปลือกให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น   พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560-61 หากเกษตรกรนำข้าวมาขายเองที่ตลาดนัดก็จะได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและได้ราคาสูงเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพข้าวปีการผลิต 2560/61 รวมทั้งเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือก เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมด้านราคา การชั่งน้ำหนัก การตรวจสอบคุณภาพข้าว และเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดขอนแก่น