พรุ่งนี้ เตรียมรับชม รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 30 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน

0
31

พรุ่งนี้ เตรียมรับชม รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 30 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน
พิธีกร นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมรายการ นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
ประเด็นรายการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน
นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่ประสานงานกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัดนำนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ยุติธรรมทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ป้องกันคดีล้นศาลและผู้ต้องขังล้นคุก บทบาทหลัก 5 ด้านตือ ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกขแจ้งเบาะแส การจัดการความขัดแย้ง เพิ่มทางเลือก ยุติข้อพิพาท แจ้งสิทธิ์เยียวยา ช่วยเหลือหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษหรือผถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชนศูนย์กองทุนยุติธรรมชุมช่วยอะไรประชาชนบ้าง สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ยากไร้ ผู้เดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมชุมชนพ.ศ. 2558) การไกล่เกลี่ยประนีประนอมระงับข้อพิพาท การให้คำปรึกษา/รับเรื่องร้องทุกข์ มีปัญหากฏหมายปรึกษาเราได้ฟรีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโทร. 043-243707

ใส่ความเห็น