การประชุมทางไกลชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการติดตามตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2560 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

0
543

                         วันนี้ ( 11 พฤษภาคม 2560 ) เวลา 13.30-15.00 น ณ ห้องประชุมดอกคูน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการติดตามตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรา75,057.20 ล้านบาททั่วประเทศ เพื่อให้แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชานและประเทศชาติ แนะเป็นหลักการ มิใช่ลักษณะจับผิด ไม่ทำให้งานหยุดชงัก ไม่เพิ่มภาระในจังหวัด กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการ อนุกรรรมการดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติ ขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มอบนโยบายและชิ้แจงทำความเข้าใจแนวทางการติดตามจากนายกฤษภา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสรรเสริญ พลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีการถอดบทเรียนตำบลละ 5 ล้าน

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น