โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปี 2560 ที่จังหวัดภูเก็ต

0
491

                         นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำคณะทำงานกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ดุงานที่จังหวัดภูเก็ต คามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปี 2560 โดยมี 4 จังหวัดร่วมสัมมนาได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด จัดระหว่างวันที่ 15 -18 พฤษภาคม 2560 ณจังหวัดภูเก็ต เพื่อเชื่อมโยงตลาดการท่องเที่ยว ตลาดสินค้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง จำนวน 40 คน

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น