เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.2560 เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

0
480

                          ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เปิดเผยว่า เทศบาลนครเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย ประจำปี 2560 ประชุมเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ (สำนักการช่าง) เทศบาลนคร ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.60 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ขอนแก่น) ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวม ขอนแก่น มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ประชุมเร่งด่วนคณะทำงานเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย ประจำปี 2560 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทุกสำนัก/กอง เสริมกำลังคน เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง และรายงานสถานการณ์ให้ทราบตลอดเวลาทั้ง 11 โซน เทศบาลนครขอนแก่นได้เตรียมกำลังคน เตรียมเครื่องสูบน้ำ พร้อมแล้ว ทั้งนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในเขตเทศบาลฯ หากท่านเกิดเหตุฉุกเฉิน ประสบเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ สามารถติดต่อ ได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น 043 221184 หรือ 199 ต้นไม้ใหญ่ล้ม ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด 043-221184 ป้ายโฆษณาล้ม/ปัญหาน้ำท่วม สำนักการช่าง 043-221578 บ้านเรือนพังเสียหาย สำนักสวัสดิการสังคม 043-271210 ปัญหาการจัดการขยะ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 043225514 หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 043-271261

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น