การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้” รุ่นที่ 23 / 2560 ของสำนักงาน กพ.

0
436

                          ที่ห้องแก่นนครา โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้แทนจาก สำนักงาน กพ. ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่ 23/2560

                          ผศ.เผ่าพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 23 / 2560 ของสำนักงาน กพ. เป็นการจัดตามนโยบายรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ซึ่งได้แก่ข้าราชการจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล จำนวน 100 คนเพื่อผ่อนคลายจากสภาพกรทำงานที่กดดัน และสภาพแวดล้อมเสี่ยงอันตรายในการทำงานในพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข โดยการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชนบ้านนาข่าจังหวัดอุดรธานี และศึกษาวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึงได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย ศึกษาแหล่งเศรษฐกิจและท่องเที่ยวอำเภอเมืองขอนแก่น

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น