หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น โซนที่1

0
304

    วันที่ 23 เม.ย.61 เวลา 13.00-16.00 น. นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางพชรพร ครองยุทธ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น โซนที่1 ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความก้าวหน้าตามโครงการฯ รอบที่3 ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนดู่ ม.11 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ร่วมประชาคม ประกอบด้วยคณะทำงานระดับอำเภอ โดยมีนายสุริยันต์ สุเพ็งคำภา สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น และทีมขับเคลื่อนระดับตำบลเข้าร่วม โดยมีประเด็นหลัก คือ การปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ผลดำเนินงาน มีประชาชนสนใจเข้าร่วม จำนวน 92 คน ประกาศเจตนารมณ์ของหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวินัยการออม และมีแผนการดำเนินชีวิต รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้ เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์และความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ใส่ความเห็น