แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

0
22439

แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
1. คนไทยรักกัน ด้วยการสร้างความสามัคคีปปรองดอง
2.คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการรดููแลผู้มีรายได้น้อย
3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข พัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ ราบได้
4. วิถีไทย วิถีพอเพียง ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนิดชีวิต
5. รู้สิทธิ์ รู้หน้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี
6. รู้กลไกการบริหารราชการ ในแต่ละระดับ
7. รู้รักประชาธิปไตย โดยใช้เฉพาะเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี
9. บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม
1. คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนฯ ระดับประเทศ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
2. คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
3. คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน
4. ทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ให้นายอำเภอแต่งตั้งทีม ประกอบด้วยข้าราชการในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้านและจิตอาสา
5. พื้นที่ กทม. ปลัด กทม.หรือ ผอ.เขต เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯโครงการ

แผนพัฒนาภาค
ภาคกลาง
มีการพัฒนากรุงเทพฯ ไปสู่มหานครที่ทันสมัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีเป้าหมายให้พื้นที่กลางเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ภาคตะวันออก
มีเป้าหมายเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน

ภาคเหนือ
มุ่งเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

ภาคใต้
มีเป้าหมายจะพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศระดับโลก

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ เฟส 2

    เป็นมาตรการที่ต่อยอดมาจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โดยมีเป้าหมายให้ผู้มีรายได้น้อยได้พัฒนาตนเอง ด้วยการมีงานทำเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสิ่งจำเป็นพื้นฐานต่างๆ

    มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประมาณ 5 ล้านคน หรือร้อยละ 50 ของผู้ถือบัตรทั้งหมดทั่วประเทศ 11.4 ล้านคน

    รัฐบาลนี้มีความจริงใจที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และยกระดับเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน ที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับทำงานอย่างมุ่งมั่น มีอุดมการณ์ และซื่อสัตย์ โดยขอความร่วมมือประชาชน ร่วมกัน ‘เป็นหู เป็นตา’ หาากพบความไม่โปร่งใส ขอให้แจ้งมายังรัฐบาล ผ่ายสายด่วน 1111 หรือ 1567

ใส่ความเห็น