สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0
235

    วันที่ 16 พ.ค.2561 ที่ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน การจัดโครงการการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในครั้งนี้ เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ กลไกการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง และกลไกการดำเนินการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง อันจะนำไปสู่การปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน 150 คนจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกิจกรรม จะมีทั้งการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายและกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ เป็นโครงการที่ทุกคนเข้ามามีส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น