ภารกิจฝนหลวงกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน

0
359

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

จากสภาวะภัยแล้งบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันความรุนแรงจากการเกิดพายุลูกเห็บ ได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ประชาชนและพื้นที่ จากความเดือดร้อนดังกล่าว ถือเป็นภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมฝนหลวงฯ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติ จึงได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เตรียมความพร้อมเพิ่มเติมจากการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน เพื่อยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ โดยใช้เครื่องบินแบบปรับความดัน (Super King Air) และนำสารฝนหลวงซิลเวอร์ไอโอไดด์ เพื่อเร่งกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้ผลึกน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นเม็ดน้ำ โดยที่ผลึกน้ำแข็งจะละลายตกลงมาเป็นน้ำฝน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความรุนแรงและความเสียหายอันเกิดจากพายุลูกเห็บลงได้

อธิบดีกรมฝนหลวง ยังได้กล่าวถึงภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับโครงการไทยนิยมยั่งยืน ว่า จะเน้นผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งต้องอาศัยน้ำ กรมฝนหลวงฯ มีแผนดำเนินการช่วยเหลือภัยแล้งให้เกษตรกรอย่างเต็มที่

กรมฝนหลวงฯ ได้มีแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา โดยได้ตั้งฐานเติมสารฝนหลวงเพิ่มขึ้นอีก 1 ฐาน ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงให้ครอบคลุมทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ 20 จังหวัด เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นกับป่าไม้ และการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำให้เขื่อนหลักทั้ง 12 เขื่อนนอกจากนี้ ยังได้ประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ด้วย

ใส่ความเห็น