สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ป.ป.ช.ขอนแก่นจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สังคมไม่ทนต่อการทุจริต

0
391

    วันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สังคมไม่ทนต่อการทุจริต ตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

    นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม พัฒนากลไกการทำงานร่วมกับเครือข่ายประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน โดยอาศัยการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย ให้ผู้นำชุมชนเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต ทุกบริบท เพื่อร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริตไปสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ประชาชนเกิดการรับรู้ เข้าใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงามแห่งคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตจากการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน การสัมมนาฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ และการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเครือข่ายประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จำนวน 200 คนในงานนี้ได้เชิญน้องแบม น.ส.ปณิดา ยศปัญญา นักศึกษาฝึกงานและ น.ส.ณัฐกานต์ หมื่นพล ผู้เปิดโปรงในการทุจริตเงินศูนย์คนไร้ที่พึ่งที่เชื่อมโยงการทุจริตไปทั่วประเทศ เพื่อมาเล่าประสบการณ์ในการสร้างแรงบันดาลใจในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ใส่ความเห็น