ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 12 ลงตรวจราชการ ที่จังหวัดขอนแก่น ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

0
446

                          วันนี้ 18 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเสียงเเคน นายวิศิษฐ รัตนคูเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่จังหวัดขอนแก่น เข้ารับฟังรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย ประเด็นความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการป้องกันและปัญหายาเสพติด ประเด็นการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง ประเด็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ประเด็นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ และประเด็นความปลอดภัยของประชาชน เป็นต้น

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น