ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่นต้นแบบ เทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์แบบผสมผสาน

0
576

                          ว่าที่ รท. วรวุธ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าในวันนี้ ( 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น นายพงษ์ศํกดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านวังหิน หมูที่ 2 ตำบลสระแก้วอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น นายปัญญา รินไธสง เกษตรกรต้นแบบ ศูนย์เรี่ยนรู้เทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์แบบผสมผสาน

                          พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในชั้นความเหมาะสมปานกลางสำหรับปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ำ ประกอบกับปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ โรคแมลงระบาด ตลอดจนได้รับผลกระทบจากภาวะฝนและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง จึงกำหนดการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานเพ่อลดคามเสี่ยงในการทำการเกษตรเชิงเดี่ยว มีการเกื้อกูลกันของกิจกรรมการเกษตรในแปลงทำการเกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภคการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 วัตถุประสงค์กระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่หน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีอยู่ในพื้นที่

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น