ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

0
1835

ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

                          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น (ส.ปชส.ขก.) เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 6 คน โดยมีนายธีระพงษ์ โสดาศรี ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นคนแรก เมื่อ พ.ศ. 2538 – 2544 คนที่ 2 นางชนัดดา แฮร์รีส ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. 2544 – 2551 และคนที่ 3 คือ นางจุฑารัตน์ โสดาศรี ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. 2551 – 2556 คนที่ 4 นายสมพงษ์ ปัตตานี พ.ศ. 2556 – 2558 คนที่ 5 นายเฉลิมชัย จันทรเสนา เมื่อ พ.ศ. 2558 – 2558 คนที่ 6 นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ เมื่อ พ.ศ.2559 – จนถึงปัจจุบัน

นโยบายหลักของกรมประชาสัมพันธ์

ดำเนินการเพื่อให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้นำด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นที่เชื่อถือสนใจและได้รับการสนับสนุน

ภารกิจหลักของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

1. แผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นให้สอดคล้องกับแผนการประชา
สัมพันธ์แห่งชาติ และแผนพัฒนาจังหวัด
2. ประสานและเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด ประสานกับวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่น ๆ ในส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของจังหวัด
4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ภารกิจรองของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

1. พัฒนาองค์กรและระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัด
2. พัฒนาประสิทธิภาพกลไก สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาจังหวัดโดยขยายให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
3. ติดตาม รับฟังความคิดเห็น ท่าที และทัศนคติของประชาชนในจังหวัดที่มีต่อนโยบาย
และการปฏิบัติงานของจังหวัดและรัฐ ขณะเดียวกันก็นำข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐให้
ประชาชนได้รับทราบด้วย ทั้งนี้ เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจ

หน้าที่

1. วิเคราะห์นโยบายการพัฒนาจังหวัด กรมประชาสัมพันธ์ รัฐบาล นำมาจัดทำเป็นแผน
โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาจังหวัด
และแนวนโยบายการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2. ประสานงานกับส่วนราชการประจำจังหวัดทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น เพื่อจัด
ทำและประสานแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
3. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาจังหวัด
4. พัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วยการจัดอบรมสัมมนาบุคคลกร
ทั้งภาครัฐและเอกชน

กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน

1. ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น (นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ )
2. นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ (นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี)
3. นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน (นายชยุต อนุสุริยา)
4. เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน (นายสุรเดช หนึ่งชนะ)
5. พนักงานธุรการ ส 3 (นางอารมย์ กมลรัตน์)
6. พนักงานขับรถ (นายภาคินัย สุระประจิตร์)
7. พนักงานจ้างเหมาบริการ (นางสาววันวิสา ปุริตัง )

ภาพจาก radio.prd.go.th

ใส่ความเห็น