สรุปข้อสั่งการ มท.๑ได้ดังนี้

0
357

1.เวที4ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้ข้อสรุปวิธีการปฏิบัติจากการสร้างการรับรู้ ให้ความเข้าใจไปแล้วในเวที1,2,3(สร้างความปองดรอง/วิถีไทยวิถีพอเพียง/ประชาธิปไตย/แก้ปัญหายาเสพติด/สร้างอาชีพรายได้)

2.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ

3.โครงการสองแสนบาท/บ้านให้ทบทวนเน้นทำโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ได้70%ของจำนวนโครงการทั้งหมด

4.โครงการด้านสาธารณูปโภคให้ อปท.รับไปดำเนินการใช้เงินสะสมของ อปท.

5.การบริหารโครงการให้โปร่งใสทำให้เรียบร้อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ

6.รัฐบาลต้องการให้ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นหลักการดูแลคุณภาพชีวิตเป็นรอง

7.ให้พื้นที่คัดกรองโครงการให้สอดรับกับนโยบายเพิ่มงานเพิ่มรายได้ของรัฐบาล

8.ไทยนิยมยั่งยืนถึงตอนนี้ขอให้เป็นการปฏิบัติแล้วเพราะมีงบประมาณลงไปในพื้นที่แล้ว(200,000/300,000/งบท่องเที่ยวชุมชน/งบพัฒนาการเกษตร300,000/งบ ก.แรงงาน)

9.ผู้ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทีมตำบลสำรวจไว้ก่อนทำเป็นข้อมูลไว้แล้วจะเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป

10.ให้เน้นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนตลอดทั้งความสงบสุขความปลอดภัยในชุมชน

ใส่ความเห็น