สรุปข้อมูลการจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง

0
549

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย #กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ขอ Update ข้อมูลจาก สำนักกิจการพรรคการเมือง ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 พบว่า มีพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น 75 พรรคการเมือง
ประกอบด้วย
– ดาวน์โหลด : http://gofile.me/2LXRN/7gO4hVePV

1.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี 001
หัวหน้าพรรค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2.พรรคประชากรไทย ปชท. รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (002)
หัวหน้าพรรค นายสุมิตร สุนทรเวช
3.พรรคกิจสังคม (กส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (003)
หัวหน้าพรรคนายทองพูล ดีไพร
4.พรรคมหาชน (พมช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (004)
หัวหน้าพรรค นายอภิรัต ศิรินาวิน
5. พรรคกสิกรไทย (กท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (006)
หัวหน้าพรรคนายจำลอง ดำสิม
6.พรรคเพื่อฟ้าดิน (พฟด.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (010)
หัวหน้าพรรค นางมิ่งหมาย มุ่งมาจน
7.พรรคความหวังใหม่ (ควม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (013)
หัวหน้าพรรคนายชิงชัย มงคลธรรม
8.พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (พนท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (022)
หัวหน้าพรรค นายโชติ บุญจริง
9.พรรคเพื่อไทย (พท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (034)
หัวหน้าพรรค พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์
10.พรรคเพื่อแผ่นดิน (พผ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (041)
หัวหน้าพรรค นางกมลพร กัลยาณมิตร
11.พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (045)
หัวหน้าพรรค นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
12. พรรคแทนคุณแผ่นดิน (ทคผ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (053)
หัวหน้าพรรค นายวิชัย ศิรินคร
13. พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (055)
หัวหน้าพรรคนายธีระ วงศ์สมุทร
14. พรรคอนาคตไทย (อท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (056)
หัวหน้าพรรค นายวีระพล เหมรัตนากร
15.พรรคธรรมาภิบาลสังคม (ธภส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (059)
หัวหน้าพรรค นายปราโมช ถาวร
16.พรรคมาตุภูมิ (มภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (062)
หัวหน้าพรรค พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
17.พรรคภูมิใจไทย (ภท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (063)
หัวหน้าพรรค นายอนุทิน ชาญวีรกูล
18.พรรคประชาสันติ (ปชส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (068)
หัวหน้าพรรคนายสมชัย แนวพานิช
19.พรรคประชาธรรม (พปธ.)รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (073)
หัวหน้าพรรค นายชานนท์ เจะหะมะ
20.พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (ส.ป.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (076)
หัวหน้าพรรคนายสมศักดิ์ โกศัยสุข
21.พรรคไทยรวมพลัง (ทรพ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (077)
หัวหน้าพรรคนายกมล วิจิตรโสภา
22.พรรคพลังคนกีฬา (พ.ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (082)
หัวหน้าพรรคนายวิรุณ เกิดชูสกุล
23.พรรคเสรีนิยม (ส.ร.น.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (088)
หัวหน้าพรรคนายพุทธชาติ ช่วยราม
24.พรรครักประเทศไทย (ร.ป.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (089)
หัวหน้าพรรค นายสุรพนธ์ เวชกร
25.พรรคประชาสามัคคี (ปส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (091)
หัวหน้าพรรคนางสาวศรัญญา เจริญสุข
26.พรรคไทยมหารัฐพัฒนา (ท.ม.ร.พ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (096)
หัวหน้าพรรคนายเชือก โชติช่วย
27.พรรคเพื่อธรรม (พธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (098)
หัวหน้าพรรค พล.ต.ต. จรัญ ชิตะปัญญา
28.พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (109)
หัวหน้าพรรคนายสุรทิน พิจารณ์
29.พรรครักษ์สันติ (รส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (110)
หัวหน้าพรรคพลตำรวจโท ถวิล สุรเชษฐพงษ์
30.พรรคพลังชล(พช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (112)
หัวหน้าพรรค นายสนธยา คุณปลื้ม
31.พรรคสร้างไทย (สท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (115)
หัวหน้าพรรค นายประดิษฐ์ วงศ์วิลัย
32.พรรคยางพาราไทย (ยพท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (116)
หัวหน้าพรรคนางวิภาวี มหัทธนะทองขาว
33.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (ค.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (118)
หัวหน้าพรรค นายอารี ตรีทองเพ็ชร
34.พรรคพลังสหกรณ์ (พ.พส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (122)
หัวหน้าพรรค นายจักรี สุจริตธรรม
35.พรรคพลังท้องถิ่นไท (ทถท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (124)
หัวหน้าพรรค นายเศกศรรณ์ หอมรักษ์
36.พรรคพลังเครือข่ายประชาชน (พคป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (127)
หัวหน้าพรรค นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์
37.พรรคถิ่นกาขาว (พถกข.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (129)
หัวหน้าพรรค นายชุมชฎาธาร หาญณรงค์
38.พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย (ทป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (133)
หัวหน้าพรรค นายดำรงค์ พิเดช
39.พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า (ชปก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (141)
หัวหน้าพรรค นายวิชิต ดิษฐประสพ
40.พรรคเพื่อสันติ (พสต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (142)
หัวหน้าพรรคนายปราโมทย์ สมะดี
41. พรรคพลังประเทศไทย (พล.ปท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (143)
หัวหน้าพรรคนายดาชัย เอกปฐพี
42.พรรคไทยรักธรรม (ท.ธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (144)
หัวหน้าพรรคนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
43.พรรคเสรีรวมไทย (สร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (145)
หัวหน้าพรรค นางสาวธนพร โสมทองแดง
44.พรรคอาสาสมัครไทย (อมท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (146)
หัวหน้าพรรคนายธวัชชัย ทิพกานนท์
45.พรรครักษ์ธรรม (ร.ธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (147)
หัวหน้าพรรค นายสมศักดิ์ แสงอำนาจเดช
46.พรรครวมพลังไทย (รพท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (148)
หัวหน้าพรรค นายอำนาจ สอนทะมาตย์เดชา
47.พรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (149)
หัวหน้าพรรค นายเถลิงยศ บุตุคำ
48.พรรคเพื่ออนาคต (พอ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (150)
หัวหน้าพรรคนายพูลเดช กรรณิการ์
49.พรรคพลังไทยเครือข่าย (พ.ท.ค.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (151)
หัวหน้าพรรคนายมู่หำหมัดรุสดี โต๊ะราหนี
50.พรรคชาติไทยสามัคคี (ช.ท.ส.)รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (152)
หัวหน้าพรรคนายนพพล คงบันนึก
51.พรรคพลังประชาธิปไตย (พป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (153)
หัวหน้าพรรค นายสุรชาติ เวชกามา
52.พรรคภราดรภาพ (ภดภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (154)
หัวหน้าพรรค นายอนุมัติ ศาสนูปถัมภ์
53.พรรคพลังไทยรักชาติ (พทรช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (155)
หัวหน้าพรรคนายสุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์
54.พรรคเมืองไทยของเรา (มขร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (156)
หัวหน้าพรรคสิบเอก พิษณุ พุทธสิม
55.พรรคเพื่อชีวิตใหม่ (พ.ช.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (157)
หัวหน้าพรรคนางถนอม จงแก้ววิจิตร
56.พรรคเงินเดือนประชาชน (งดช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (158)
หัวหน้าพรรคนางสาวกานท์ชญา เทียนแก้ว
57.พรรคคนไทย (คท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (159)
หัวหน้าพรรค นายอุเทน ชาติภิญโญ
58.พรรคปฏิรูปไทย (ป.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (160)
หัวหน้าพรรค นายวิเชียร สุขพันธุ์
59.พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย (คธท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (161)
หัวหน้าพรรค นายธนพร ศรียากูล
60.พรรครักท้องถิ่นไทย (รถท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (162)
หัวหน้าพรรค นายวิทน โชติเมืองปัก
61.พรรคพลังเกษตรกรไทย (พกกท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (163)
หัวหน้าพรรค นายระเด่นคัมภรี จันทร์ใจ
62.พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย (รพท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (164)
หัวหน้าพรรคนายสราวุฒิ สิงหกลางพล
63.พรรคมหาประชาชน (มป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (165)
หัวหน้าพรรค นางมลฤดี แย้มเกษสุคนธ์
64.พรรคพลังพลเมือง (พ.พม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (166)
หัวหน้าพรรค นายปรีดา ลิ้มนนทกุล
65.พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย (พ.พสท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (167)
หัวหน้าพรรคนายพรชัย อินทร์สุข
66.พรรคเอกราชไทย (อรท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (168)
หัวหน้าพรรคนายกัมปนาท เพิ่มสุข
67.พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (ปพป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (169)
หัวหน้าพรรคนายเศรษฐ์ธนา โสภากันต์ธีร์
68.พรรคทางเลือกใหม่ (ทลม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (170)
หัวหน้าพรรค นายราเชน ตระกูลเวียง
69.พรรคมติประชา (มปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (171)
หัวหน้าพรรค นายอนุชิต งามพัฒนพงศ์ชัย
70.พรรคประชาภิวัฒน์ (ปชภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (172)
หัวหน้าพรรค นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
71.พรรคพลังพลเมืองไทย (พพพ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (173)
หัวหน้าพรรค นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
72.พรรครวมใจไทย (รจท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (174)
หัวหน้าพรรค นายนพดล อมรเวช
73.พรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (175)
หัวหน้าพรรค นายระวี มาศฉมาดล
74.พรรคประชาชนปฏิรูป (ปชช.) รหัสสำรับหารบริจาคภาษี()
หัวหน้าพรรค นายไพบูลย์ นิติตะวันน
75.พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี ()
หัวหน้าพรรค นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ใส่ความเห็น