การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองสองห้องของบประมาณ 2 โครงการ

0
451

                         วันนี้( 8 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.30 น ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นชั้น 4 นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น

                         นายทองปักษ์ ไทธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริจังหวัดขอนแก่นตามที่จังหวัดขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการการสนับสนุนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาและ ข้อขัดข้องในการดำเนินงานการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ทั้งนี้เพื่อกำกับติดตามและ ขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนอำเภอเป้าหมาย 4 อำเภอประชุมดำเนินการ เมือง ชุมแพ สีชมพูและหนองสองห้อง แต่มี อำเภอหนองสองห้องของบประมาณ 2 โครงการคือ ขุดลอกห้วยกุดผักหวาน 489,000 บาท วางท่อประปาเพื่อการเกษตร 766,600 บาท

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น