คปภ.แจ้งคำสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวบริษัท กมลประกันภัยจำกัด มหาชน

0
619

                         นางสมบัติ ศิลาคุปต์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ดร.สุทธิพล ทีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ออกประกาศด้วยปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)เดิมชื่อบริษัทกมลประกันภัย จำกัด(มหาชน) มีการดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ดำรงทรัพย์สินสำหรับเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ได้ตกเป็นรายได้ของบริษัท เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย จัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินการผูกผันตามสัญญาประกันภัย ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ กรรรมการมีอำนาจถอนเงินในบัญชีธนาคารของบริษัทให้กรรมการและบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการธุรกิจของบริษัท มีการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง ผุ้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทำให้รายง่านท่างการเงินของบริษัทขาดความน่าเชื่อถือ อีกทั้งบริษัทยังค้างชำระค่าปรับตามติคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ จึงเป็นกรณีที่บริษัทมีฐานะการเงินหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน จึงเป็นกรณีที่บริษัทดังกล่าวมีฐานะทางการเงิน หรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเห็นชอบให้นายทะเบียนใช้อำนาจตามมาตรา52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวินาศภัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ส่งให้บริษัท สัจจะประกันภัยหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และห้ามรับลูกค้ารายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 โดยให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทางการเงิน พร้อมทั้งต้องจ่ายค่าเคลมประกันสำหรับลูกค้าเดิมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สอบถามได้ที่ 043-244281 สำนักงานคปภ.ขอนแก่น

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น