เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวนา เร่งต่อยอดการประกันภัยข้าวนาปี

0
544

                         ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกันภัย ขับเคลื่อนกลไกลและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ต่อยอดช่วยชาวนาสู้ภัยธรรมชาติ โครงการอบรมความรู้ประกันภัยข้าวนาปี ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น ความรู้เกี่ยวกับหลักการประกันภัยข้าวนาปี และการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัย โดยเฉพาะเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทนและหลักการพิจารณาประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการใช้ระบบประกันภัยแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน อาศัยสื่อมวลชน วิทยุชุมชน วิทยุหลัก โทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี และหน่วยงานของรัฐนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและขยายผลไปถึงเกษตรกรชาวนา ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืนในการปฏิรูปประกันภัยพืชผลอย่างเป็นรูปธรรม ปี 2559 เกษตรกรทำประกัน 051 ล้านคน พื้นที่เอาประกันภัย 27.17 ล้านไร่ทั้วประเทศประสบภัย 624,770 ไร่ พื้นที่ประกาศภัยพิบัติ 620,229 ไร่ จ่ายสินไหม 684.98 ล้านไร่

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น