ประชุมคณะทำงานรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหคุทางถนนประจำเดือน

0
420

ประชุมคณะทำงานรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหคุทางถนนประจำเดือนเพื่อบูรณาการร่วมกันติดตามประเมินผลงานรณรงค์ป้องกันแลเลดอุบัต่เหตุใหมีฐานข้อมูลเดียวการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีนายฉัตรณรงค่ ศิริพร ณ ราชสีมา หน ปภ.ประธานประชุม ณ ห้องปภ.ขอนแก่น

ใส่ความเห็น