พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเเละพัฒนาอาชีพจังหวัดขอนแก่น

0
986

วันนี้ 17 พ.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางสุจิตรา พินดวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเเละพัฒนาอาชีพจังหวัดขอนแก่น โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เป็นเลขานุการคณะทำงาน

                          การประชาสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยง เช่นการฝึกอาชีพ การอบรมให้ความรู้ การออกตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง เช่น โรงแรม/หอพัก ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และสถานบันเทิงอย่างต่อเนื่อง จังหวัดขอนแก่นได้มีคำสั่งจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัด หรือว่า “ก.ค.อ. จังหวัด” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน มีปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อัยการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบฯ และมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการ โดยจะมีการร่วมกันดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539

-ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น