ธ.ก.ส.ขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกร

0
358

ธ.ก.ส.ขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เป็นภาระหนัก หนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐแก่เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เป็นภาระหนักให้สามารถกลับมาฟื้นฟูตนเอง ทั้งการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้

ประกอบด้วย โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกร สำหรับต้นเงินกู้ 300,000 บาทแรก ลดลงในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 3.81 ล้านราย

โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้ที่เป็นภาระหนัก โดยขยายระยะเวลาชำระต้นเงินกู้ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตามความสมัครใจ สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ให้ชำระตามกำหนดเดิมหรือตามที่มาแห่งรายได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้ขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 700,000 ราย วงเงินรวม 200,000 ล้านบาท

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า การดำเนินงานดังกล่าวเป็นมติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมาที่อนุมัติโครงการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยให้เกษตรกร โดยร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายบุคคล ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรใน 3 ปี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรลูกค้า พนักงาน ธ.ก.ส.จะนัดหมายและออกไปพบเกษตรกรลูกค้าเพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและสอบถามความสมัครใจ ณ จุดนัดหมายต่างๆ ที่เกษตรกรสะดวก โดยเกษตรกรสามารถแจ้งความประสงค์และลงชื่อในแบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนดจะไม่ได้รับสิทธิ์ขยายเวลาชำระหนี้ แต่ยังคงได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ย

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. จะสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องการออม เพื่อให้เกษตรกรก้าวพ้นปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรนำรายได้ส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่าย มาเก็บออมเงินอย่างต่อเนื่องกับผลิตภัณฑ์เงินฝากต่างๆ ของ ธ.ก.ส. ซึ่งได้จัดโปรแกรมมอบสิทธิประโยชน์และรางวัลพิเศษแก่ผู้ออมเงินที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อจูงใจและให้กำลังใจในการออมโดยสมัครใจ

มาตรการและโครงการต่างๆ เป็นการดูแลแก้ไขปัญหาหนี้แบบครบวงจรทำให้เกษตรกรมีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวผ่านอุปสรรคและความยากลำบาก โดยหลุดพ้นจากวงจรหนี้สามารถกลับมาประกอบอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืน

ที่มาข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น