จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2560

0
613

                         วันนี้ ( 11 พค.2560 ) ที่ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2560โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาชีวิตคนพิการแหงชาติ(พก.)โดยกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดสรรวงเงินสำหรับการกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นสนับสนุนและให้กำลังในคนพิการในการพัฒนาตนเอง ทำข้อมูลคนพิการในจังหวัดให้ละเอียด และติดตามให้กำลังใจคนพิการในส่วนที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยให้ครอบคลุมมากที่สุด เช่นเครื่องจักรเครื่องมืออำนวยความสะดวกผู้พิการในการประกอบอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเกิดความภาคภูมิใจ มีที่ยืนที่มั่นคงในสังคม อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น