ขอนแก่นดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3( พ.ศ. 2558-2560 )

0
583

                         นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าจังหวัดขอนแก่นดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2558-2560 ) ร่วมกับคณะสงฆ์ให้ได้ร้อยละ 80 เดือนกันยายน 2560 จังหวัดขอนแก่นผู้ว่าราชการจังหวัดทำ MOU กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกรียรติถวายเป็นพระราชกุศลด่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ดำเนิการประชาสัมพันธ์
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 และหน่วยงานรักษาศีล 5 เพื่อรณรงค์เรื่องการฝึกฝนสร้างนิสัยที่ดี โดยการ “คิดดี พูดดี ทำดี” อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ นิสัยที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่สงบสุข นำธรรมะไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักศีล 5ครอบครัวอบอุ่น สังคมสงบสุข เกิดความปรองดองสมานฉันท์เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขต่างๆพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสมัครเป็น “ครอบครัวรักษาศีล 5” และ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยรักษาศีล 5น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น