วันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม ปี 2560 ร่วมกันสร้างประเด็น บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco –a threat to development)

0
806
Cigarette butt

                         วันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

                         ศาสตราจารย์ เกรียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิเพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ที่ปรึกษาสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวง่สาธารณสุข เปืดเผยว่า วันงดสูบบุหรี่โลก 2560 ( World No Tobacco Day ) ปี 2560 กำหนดประเด็นรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกันสร้างประเด็น บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco –a threat to development ) แสดงถึงภัยคุกคามที่ธุรกิจยาสูบมีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศรวมทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจและสุขภาวะของประชาชนมีผลต่อการลดอัตราการสูบบุหรี่ในภาพรวมของคนไทย

                         องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ มีการกำหนดคำขวัญในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในแต่ละปี โดยมีอนุสัญญาควบคุมยาสูบและแสดงโทษของยาสูบ เพื่อแนะนำให้แต่ละประเทศ ใช้ซองบุหรี่แบบเรียบเพื่อแสดงภาพคำเตือนบนซองบุหรี่โทษของบุหรี่การสูบบุหรี่นั้นถือเป็นการทำลายสุขภาพ ทั้งต่อผู้สูบเองและผู้อยู่ใกล้ชิดที่สูดเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไป เพราะควันบุหรี่ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีสารก่อมะเร็ง ไม่ต่ำกว่า 42 ชนิด ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมรณรงค์ป้องกันอันตรายการสูบบุรี่

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น