คลังจังหวัดขอนแก่นพิจารณาจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ขอนแก่น

0
594

                         วันนี้ ( 5 พฤษภาคม 2560 ) เวลา 14.00-16.00 น ณ ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษาและวิชาการ จัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ขอนแก่น ปี 25 มีนางสุวณี สุขประวิทย์ คลังจังหวัดขอนแก่น เรื่องที่น่าสนใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไว้ที่ร้อยละ 96.0ของวงเงินงบประมาณ สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560รายจ่ายรัฐบาล คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้ทั้งสิ้น 17,470.98ล้านบาท ลดลง ร้อยละ12.80เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ94.25ของวงเงินงบประมาณในภาพรวม ซึ่งคาดว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 96.0 ของวงเงินงบประมาณในภาพรวม โดยรายจ่ายประจาคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้11,696.44ล้านบาท ลดลง ร้อยละ12.51เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 98.65ของวงเงินงบประมาณ ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2559 – 2560 ของจังหวัดขอนแก่นที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องความเสี่ยงจากภาระหนี สินที่อยู่ในระดับสูง

                         ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน . ความเสี่ยงจากค่าแรงขั้นต่ำ ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมือง . ความผันผวนของราคานามันในตลาดโลกปัจจัยสนับสนุนต่อการลงทุน จังหวัดขอนแก่น1. อัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่นยังคงขยายตัวได้ดี เนื่องจากเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก ( East – West Economic Corridor : EWEC) เป็นประตูเปิดสู่อินโดจีนและจีนตอนใต้และการคมนาคมสะดวกสามารถเข้าถึงแทบทุกจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทางรถยนต์รถไฟและทางอากาศ ศูนย์กลางทางการศึกษาและการแพทย์. ศูนย์กลางธุรกิจการค้า การลงทุนและการบริการ การคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ ศูนย์กลางการจัดอบรม ประชุม สัมมนา และจัดแสดงสินค้า (Meeting Incentive Conventionand Exhibition : MICE CITY) 1 ใน 5 ของประเทศ ประกอบด้วย กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และขอนแก่น. ธุรกิจที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นที่น่าจับตามอง ได้แก่ การผลิตพลังงานทดแทนไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงชีวมวลและไอน้า. โครงการขยายระบบการขนส่งทางรถไฟ โดยมีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ชุมทาง จิระ-ขอนแก่น8. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น