จังหวัดขอนแก่นประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0
482

                         วันนี้ (8 พฤษภาคม 2560ป เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คศช.ได้กำหนดให้การบริการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐระยะ 1 ปีโดยใช้หลักการ 3 คือ”ใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่” โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศให้ลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอยภาพรวมประกอบกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในปี พ.ศ. 2559 – 2564 ได้กำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในแต่ละพื้นที่ต้องมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 ซึ่งจากการตรวจสอบของจังหวัดขอนแก่นพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่มี ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่อยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้มีการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนแม่บทที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

ใส่ความเห็น