บทความล่าสุด

พรุ่งนี้ เตรียมรับชม รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 40 4 พฤษภาคม 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน

พรุ่งนี้ เตรียมรับชม รายการ PR.KHONKAEN ตอนที่ 40 4 พฤษภาคม 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน พิธีกร นางสาวยุราพร พวงแก้ว สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมรายการ นางสุวณี สุขประวิทย์ คลังจังหวัดขอนแก่น ประเด็นรายการ 4 พฤษภาคม 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน     นางสุวณี สุขประวิทย์ คลังจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางแจ้งวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก ผู้มีสิทธินำบัตรประชาชนใช้สิทธิได้ที่ สถานพยาบาลของรัฐ และเอกชนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ผู้มีสิทธิและประชาชนในครอบครัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำผุ้รับเบี้ยหวัด เบี้ยบำนาญเป็นต้น ผู้มีสิทธิ์คู่สมรสบิดา มารดา บุตร( 7-20...

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น โซนที่1

    วันที่ 23 เม.ย.61 เวลา 13.00-16.00 น. นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางพชรพร ครองยุทธ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น โซนที่1 ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความก้าวหน้าตามโครงการฯ รอบที่3 ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนดู่ ม.11 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ร่วมประชาคม ประกอบด้วยคณะทำงานระดับอำเภอ โดยมีนายสุริยันต์ สุเพ็งคำภา สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น และทีมขับเคลื่อนระดับตำบลเข้าร่วม...

ขอนแก่นออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่

    วันที่ 20 เม.ย.2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยงานนี้มีส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นไปออกบูทหลายร้อยหน่วยงานเพื่อให้บริการกับประชาชนในเขตอำเภอแวงใหญ่ และอำเภอใกล้เคียง ในงานมีการมอบถุงยังชีพให้ผู้เดือดร้อนผู้ยากไร้ มอบชุดนักเรียน มอบทุนการศึกษา มอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน สปก. 4 - 01 มีแจกพันธุ์ไม้ การแนะนำอาชีพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การให้ความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน การเปิดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน ให้บริการทำหมันฉีดวัคซีนสุนัขป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย...

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจติดตามโครงการประกวดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น

    วันที่ 20 เม.ย. 61 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น และคณะกรรมการประกวด ส.ปชส.ดีเด่น ระดับภาค และ สวท.ดีเด่น ระดับเขต เพื่อตรวจติดตามการทำงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น โดยมี น.ส.จิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นได้ทำงานประชาสัมพันธ์สนองนโยบายของรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีหน่วยงานที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น     ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดโครงการ ส.ปชส.ดีเด่น ระดับภาค และ สวท.ดีเด่น ระดับเขต...

รัฐยืนยันไม่เคยแทรกแซงกลุ่มลูกจ้างในกิจการประมงทะเล 22 จว. ย้ำมุ่งส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ เน้นคุ้มครองสิทธิลูกจ้าง พร้อมป้องกันแก้ไขปัญหา เชื่อมความเข้าใจนายจ้าง-ลูกจ้าง

จากกรณีที่สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) ได้ส่งจดหมายร้องเรียนไปยังองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยระบุว่ามีการละเมิดเสรีภาพแรงงานอย่างร้ายแรงในประเทศไทย เนื่องจากมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแทรกแซงลูกจ้างในกิจการประมงทะเล นั้น รัฐบาลได้รับรายงานจากกระทรวงแรงงาน ว่า คณะทำงานดังกล่าว คือ คณะทำงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs และผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่จัดทำมาตรการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเลให้มีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างหรือแรงงานทั้งสิ้น ที่ผ่านคณะทำงานได้จัดประชุมอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล 22 จังหวัด โดยให้ลูกจ้างในกิจการประมงทะเลรวมตัวกันอย่างสมัครใจ เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีและเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน พร้อมทั้งจัดทำแผนส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ที่เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐ เอกชน NGOs และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ “คณะทำงานชุดนี้มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ลูกจ้างในกิจการประมงทะเลรวมตัวกันเพื่อคุ้มครองสิทธิของตน สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยไม่ได้ประสงค์จะแทรกแซงหรือให้นายจ้าง องค์การนายจ้าง มีอิทธิพลต่อลูกจ้างแต่อย่างใด” นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและคณะทำงานยืนยันว่า ไม่เคยเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของกลุ่มสหภาพแรงงานประมงต่างด้าวและไทย...

ร่วมโหวตเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL#8

ร่วมโหวตเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL#8 นักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ โหวตได้ถึงวันที่ 5 พ.ค. 2561 โทร. 1900 - 1900 - 94 ตามด้วยหมายเลข 09 นายฉัตรชัย ภูสมพงษ์ "อาร์ม" รับชมการถ่ายทอดสด ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์ ทุกวันเสาร์ เวลา 21.30 - 23.30 น.

นายกฯ ปลุกความเชื่อมั่นคนไทย ยืนยันรัฐบาลยึดประโยชน์ชาติเป็นสำคัญ แนะอย่ากังวลอาลีบาบาผูกขาดการค้า กำชับดูแลผู้ประกอบการในประเทศ พร้อมกระตุ้นให้ปรับตัวรองรับการแข่งขัน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผูกขาดทางการค้า หลังจากที่อาลีบาบา กรุ๊ป ได้ลงนามความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในโครงการ Smart Digital Hub พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่า เข้าใจดีถึงข้อห่วงใยของนักธุรกิจและประชาชน แต่อยากให้เปิดใจกว้างมองอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะสิ่งดี ๆ ที่ไทยจะได้รับ โดยยืนยันว่ารัฐบาลยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกัน และคำนึงถึงประเทศชาติเป็นสำคัญ “นายกฯ ได้กำชับให้ฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติอย่างเหมาะสม โดยต้องไม่ให้กระทบต่อนักลงทุนไทย ควบคุมดูแลสินค้านำเข้าเพื่อปกป้องผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ให้โอกาสนักลงทุนรายอื่นเข้ามาแข่งขัน เพื่อสร้างความสมดุลในระบบเศรษฐกิจด้วย” นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ทางอาลีบาบาได้ประกาศชัดเจนว่าต้องการสร้างความสามารถให้ธุรกิจและคนรุ่นใหม่ของประเทศที่ไปลงทุนนั้นประสบความสำเร็จ โดยไม่ต้องการทำสงครามทางการค้า เพราะเชื่อมั่นในการแข่งขันเสรี ขณะนี้มีสินค้าของไทยหลายรายการที่ชาวจีนชื่นชอบมาก เช่น ข้าวหอมมะลิ ทุเรียน และผลไม้ต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่ระบบการขายแบบอีคอมเมิร์ซ ก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจนขายหมดอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมาไทยเราไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ใด...

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 24-26 เมษายน 2561

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (86/2561) เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบวันที่ 24-26 เมษายน 2561)     ในช่วงวันที่ 24-26 เมษายน 2561 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า กับมีลูกเห็บตก และมีฝนตกบางพื้นที่     ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุม บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ในช่วงวันที่ 24-26 เมษายน 2561 ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น     ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า และฝนตกหนัก ฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง...

นายกฯ ยืนยันไม่มีใบสั่งจากรัฐบาล กรณี สนช.ล้มกระดานตั้งกรรมการ กสทช. ชี้เป็นดุลพินิจของสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน เชื่อพิจารณาตามระเบียบกฎเกณฑ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม

    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่สมาชิก สนช. มีมติล้มกระดาน และให้สรรหาคณะกรรมการ กสทช. ใหม่ ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นดุลพินิจของ สนช. แต่ละคน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีจำนวนกว่า 200 คน จึงไม่มีใครสามารถไปบังคับหรือสั่งการได้     ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงและมีผู้กล่าวถึงนายกรัฐมนตรีนั้น ยืนยันว่านายกฯ ไม่เคยมีคำสั่งใด ๆ ที่ให้ดำเนินการเช่นนั้น และเมื่อสอบถามไปยังสมาชิก สนช. ก็ไม่มีผู้ใดรู้เห็นในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เชื่อว่าทุกคนมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง และพิจารณาทุกอย่างไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และกติกา     อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเคยให้แนวทางกับทุกหน่วย เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งบุคคลที่จะไปดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรสำคัญนานแล้วว่า...